LOADING...
12 آوریل

هیات موسس چیست؟

هیات موسس چیست؟

برای راه اندازی و تاسیس شرکت باید در ابتدا هیئت موسس ایجاد گردد. اما وظایف هیئت موسس چیست؟ در این نوشتار به بررسی آن خواهیم پرداخت

مجمع عمومی شرکت

جلسه ای متشکل از سهامداران شرکت که اعضای مورد نظر جهت حضور در شرکت و همچنین تعداد رای های قابل قبول برای تصمیم گیری در رابطه با مسائل مطرح شده در مجمع در اساسنامه شرکت قید شده است ، به استثنای موارد خاصی که قانون خاصی نیز برای آن تعیین شده است.

وظایف هیئت موسس

طبق قانون تجارت مجمع های شرکت های سهامی به شرح زیر می باشند:

 • مجمع عمومی موسس
 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده

در رابطه با تشکیل مجمع عمومی عادی به غیر از زمان مقرر مجمع های سالیانه ، هیئت مدیره و یا بازرسان شرکت می توانند آنرا تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تشکیل دهند و این تصمیم را در صورت جلسه مجمع ذکر نمایند.

وظایف مجمع عمومی موسس

 1. بررسی گزارش های اعضا سهامداران و فراهم آوردن و پرداخت مقادیر مورد نیاز در رابطه با پذیره نویسی سهام شرکت
 2. تهیه و تنظیم و ویرایش اساسنامه
 3. برگزیدن گروه اول مدیرهای شرکت و همچنین بازرس(ها)
 4. انتخاب یک روزنامه با تیراژ بالا برای انتشار آگهی ها و اطلاعیه های شرکت در مدت زمان میان مجمع ها
 5. برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره

آزادی عمل در مجمع عمومی عادی سالانه به شرح زیر می باشد:

طبق موارد فوق الذکر در رابطه با مجمع عمومی موسس بررسی گزارش ها و تقسیم سهام شرکت از وظایف آن بود و این مورد در رابطه با مجمع عمومی عادی نیز صادق می باشد.

این مجمع سالانه یکبار در زمان مقرر در اساس نامه تشکیل شده و حضور نیمی از سرمایه گذاران اصلی در جلسه فوق ضروری می باشد و تصمیم گیری طبق بالاترین آراء صورت می پذیرد.

بنابر قانون تجارت در هر سال مالی (حداکثر 1سال و 4 ماه مالی شرکت) تشکیل مجمع عمومی الزامی می باشد.این مجمع ها با اطلاع قبلی (حداقل 10 روز پیش از تشکیل مجمع) صورت می گیرند و این اطلاع رسانی از طریق روزنامه انتخاب شده و یا سایت سازمان بورس و یا سایت شرکت انجام می گیرد که حداکثر تا 40 روز اعتبار دارد.

در بیشتر شرکت ها پایان سال مالی در واقع پایان سال شمسی یعنی در اسفند ماه می باشد ولی با توجه به 4ماه فرجه در نظر گرفته شده این مجامع تا خرداد و تیر نیز قابل تشکیل می باشند.

تعداد اعضای ملزم به حضور در مجمع در اساس نامه قید شده است و تصمیم گیری ها نیز طبق بیشترین رای افراد حاضر در جلسه صورت می پذیرد.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 1. تصمیم گیری در رابطه با تغییرات مورد نیاز اساس نامه شرکت.
 2. تغییرات میزان سرمایه.
 3. تعطیل کردن و به طور کل بستن شرکت.
 4. حضور سهامدارانی که دارای بیش از نیمی از سهام شرکت می باشند الزامی می باشد..

تمامی تصمیمات مطرح شده در مجمع عمومی فوق العاده در صورت دریافت دو سوم رای حاضرین قطعی می گردد.

Avatar

 

Leave A Comment