LOADING...
20 آوریل

چک لیست و یا  فهر ست کنترل چیست

چک لیست و یا  فهر ست کنترل چیست؟

چک لیست ها یک سری برنامه طبقه بندی بصورت جداول دریک  برگ کاغذ (sheet) و یا دفتری(logbook)هستند که برای جلوگیر از خسارات مالی ،جانی و اطمینان از اینکه امور و یا یک سیستم بطور روزانه و یا دوره ای استفاده می کنند. و با علامت خاص ✓، ✔ یا ☑) است که برای بیان مفهوم «بلی» مانند «بلی، این مورد بررسی شده‌است» نوشته می شود. و مواردی که چک لیست بدون تیک باشد نیاز اقدام و بررسی دارد. این موارد است که می تواند موفقیت یا عدم موفقیت شما را در کارتان تضمین کند

محاسن چک لیست

 • مدیریت بر انجام کار و عدم تکرار آنها بدست یک یا چند نفر
 • پیشرفت کار و بموقع انجام دادن آن خصوصا پروژه ها و امور حساس.
 • پیگیری کارهای برنامه ای که در زمانهای معین نیاز به انجام دارند.
 • انجام امور و کا رهای مدیریتی ، -فعالیت های آموزشی ، رفتار سنجی، بازرسی و ارزیابی از فعالیت ها.
 • نظارت بر تمامی امور از جمله زمان ، عملکرد افراد ، بکارگیری ابزار ،درصد پیشرفت کار و…

کاربردهای چک لیست یا  فهر ست کنترل چیست؟

 مشخص کردن صحت و درستی کارها ، کنترل یک موضوع ، جلوگیری از فراموشی کارها ، کنترل نمودن یک فعالیت ، ممیزی کارها ، صحه گذاری، پیگیری ،تایید کردن ، ایمنی یک کار مورد بررسی قرار گرفتن، تعیین سطح ،مونتاژ کردن ، تولید کردن ، برگزار کردن یک موضوع ، مهیا کردن یک فعالیت ، خرید کردن و….

 

 مراحل طراحی یک چک لیست کنیم؟

 • درک ارزش چک لیست و اهداف استفاده از آن.
 • مطالعه و استفاده از تجربیات ارزنده سازمانها ،شرکت ها و دیگران با ایجاد اطاق فکر.
 • جهت شرکتها ، بهره گیری از یک تیم ماهر مسلط تخصص های مربوطه.
 • برسی وتحقیق از رقبا در چگونگی موفقیت و یا عدم رسیدن به اهداف آنان.
 • تدوین برنامه ها در چک لیست بصورت سری و بدنبال همدیگر .(لیست پیوسته).
 • استفاده از نظرات کارکنان حتی کارکنان رده پایین.
 • تدوین و تست چک لیست و بصورت آزمایشی طی زمان معین در چند قسمت مانند انتظامات شرکت.
 • شناسایی نواقص و اقدام به بهبود با نظر سنجی کارکنان.
Avatar

 

Leave A Comment