2 بهمن 1401 در تغییر, خلاقانه, مدیریت

خلاقيت همراه با مديريت تغيير

پست نگهدارنده تصویر

مقدمه

اين نوشته براي افراد خاص و  مديران سازمانها، راهكارهايي جهت هدايت و پرورش خلاقيت ارائه كرده است كه با بهره گيري از آن خواهند توانست محيطي مناسبتر براي رشد و پويايي افراد فراهم سازند و از اين طريق عملكرد سازمان خود را نيز بهبود بخشند.
در مورد طوفان ذهني و طراحي ابزار براي ايجاد اين صاعقه ذهني، «مك گارتلند» تكنيك هاي جرقه زدن عقايد جديد را براي رهبري سازمانها به وسيله اين عقايد نو و بهبود اجراي كار، پيشنهاد مي كند با «گريس» در آدرس thunderboltthinking.com ارتباط برقرار كنيد.
در سال 1975 «كولينز» به عنوان اولين فرد به قله سايكو واقع در «دورادوكايون» نزديك «بولدر» در «كلرادو» صعود كرد. سالها بود كه كوهنوردان تلاش كرده بودند اين قله را فتح كنند. آنها ناموفق بودند چون گستردگي صخره بيش از پهناي بازوان آنها بود. «كولينز» دريافت هنگامي كه بازوانش بيش از اندازه براي رسيدن به نوك صخره كوتاهند، پاهايش اين چنين نيستند سپس او راهي براي نگهداشتن صخره براي رفتن معكوس، پيشنهاد كرد. راه او اين بود: استفاده از پاها وانگشتان پا براي نگهداشتن صخره. پس از آن او موفق شد كه به كمك بازوانش به نوك كوه برسد.
به عبارت ديگر، با چرخاندن خودش به سمت بالا، «كالينز» روش جديدي براي صعود به يك صخره غيرقابل صعود پيدا كرد. او ارتباطات موجود در فرايند صعود با روش جديد را پيدا كرد كه ثمره اش يك راه حل ابداعي بود.

درسهايي براي تجار  
چه موقعي لازم است شما فكرتان را به روش معكوس منعطف سازيد؟ داستان «كولينز» درسهايي براي به كارگيري خلاقيت در محيط كار داشت. هريك از ما ظرفيت پيروزي بر خلاقيت به كار گرفته شده توسط رقباي تجاري را دارد. خلاقيت يك مهارت است كه مي‌توان آن را آموخت.
همان گونه كه خلاقيت، فرايند به كارگيري منابع موجود در زمينه هاي جديد است. نوآوري، فرايند تنظيم عقايد موثر و يافتن راههايي براي عملي نمودن اين ارتباطات است.

نوآوري عبارت است از: «يك تغيير جهت اصولي به منظور دستيابي به نتايج بهتر».  نوآوري = خلاقيت + تغيير

موانع دست وپاگير  
بيشتر از تضمين بقاي سازمان، خلاقيت نقش ويژه اي در دستيابي به موفقيت بازي مي كند. بيشتر بازرگانان از تحليل احتمال در تصميم‌گيريهايشان استفاده مي كنند. «جيم كالينز» هشدار مي دهد كه اگر شما زندگيتان را صرف اين كنيد كه عقايد آزاد داشته باشيد اين تمام آن چيزي است كه شما هميشه تصميم داشته ايد كه انجام دهيد، اما شما نمي توانيد به نوك كوه برسيد درحالي كه يك پاي شما روي زمين باشد. پس چه چيز است كه مانع پيشرفت ما مي شود؟ افسانه اي هست كه مي گويد خلاقيت يك استعداد ذاتي و ارثي است كه مستقيما در ارتباط با ژن هاست. اما مطالعات و پژوهش در زمينه خلاقيت و اساس آموزش و پرورش مي گويد كه هركسي صلاحيت خلاقيت را دارد. به علاوه پژوهشهاي پزشكي نشان مي دهد زماني كه قربانيان ضربه مغزي تحت معالجه قرار مي گيرند، اغلب مشاهده مي شود كه برخي از اعمال مغز مثل ارتباطات جديدي است كه از آن منشعب مي شود. درواقع تحريك مغز سبب ايجاد رشد مي شود. با وجود اين به نظر مي رسد بيشتر مردم ظرفيتهاي خلاق خود را در هنگام پيري از دست مي دهند.
يك مطالعه دانشگاه كلرادو نشان مي دهد كه در 5 سالگي ما 98 بار در روز از خلاقيت دركارها بهره مي بريم. 113 بار مي خنديم و 65 بار سوال مي پرسيم .
در 44 سالگي كه سن جاافتادگي است، تعداد دفعات به كارگيري خلاقيت به 2 بار در روز و خنديدن به 11 بار و سوال پرسيدن به شش بار تقليل مي يابد.
گروه مطالعاتي دانشگاه كلرادو همچنين دريافت كه يك نرخ واكنش منفي بين افزايش سن و ارائه ايده هاي نو وجود دارد.

راه برداشتن موانع   
تحريك ذهن، رشد ذهني اشخاص و تحريكهاي مثبت، همه براي غلبه بر موانع بروز خلاقيت مفيدند. مديران بايد آشكارا مشكلات را مطرح سازند و خلاقانه كار كنند تا افراد را در پرورش عقايدشان براي رسيدن به راه حلهاي ارزشمند ياري كنند. سخت ترين روش براي ازبين بردن موانع بر سر راه خلاقيت، ايجاد يك محيط ذهني اثربخش است.
راهنمايان بايد فرايند خلاقيت را به وسيله ايجاد ارتباط بين خلاقيت و ذهن تحليلگر به منظور شكوفايي ايجاد كنند.بين ذهن خلاق و تحليلگر، ارتباط دوجانبه اي برقرار است به اين نحو كه شما براي نوآور بودن به هر دوي آنها نياز داريد.ذهن تحليلگر، بحث درمورد ماهيت يك راه حل يا مشكل را انجام مي دهد و تعيين مي كند كه كدام دسته اعمال بهتر به نتيجه مي‌رسند. تصحيح و انتخاب عقاد و تهيه طرحهاي انجام كار به همان اندازه براي ابداع مهمند كه كسب عقايد جديد مهم هستند.

13 خوش يمن
اگر شما مي خواهيد شرايط جديدي در محيط كارتان ايجادكنيد، سعي كنيد «13 خوش يمن» را كه راههايي براي تغذيه، پرورش و هدايت خلاقيت آزمون كرده است، پياده كنيد.
1 – درپي رازي براي دستيابي به خلاقيت نباشيد: پيشامدهاي قابل انتظار را تعريف كنيد؛
2 – پيدا كنيد كه اشخاص چگونه خلاق تر مي شوند؛
3 – نظارت را معنا و بويژه روي قسمتي كه راه حلهاي خلاقيت موردنياز واقع مي شوند تمركز كنيد؛
4 – ترس از شكست را به حداقل برسانيد: راههايي براي ازبين بردن مخاطره بيابيد. به اشتباهات به عنوان فرصتهايي براي يادگيري توجه كنيد؛
5 – بازي را بپذيريد: به افراد فرصت دهيد كه مهارتهاي بازي را خوب ياد بگيرند؛
6 – براي ارتقاي يك سازمان به افراد براي تقويت نوآوري مسئوليت بدهيد؛
7 – در رفتارتان يك روند مشخص را به كار ببريد. به افراد نشان دهيد كه براي آنها كار مي كنيد و به عقيده ها و ايده هاي تكميل شده، شانس مجددي بدهيد؛
8 – به خاطر داشته باشيد كه رفتار نوآور به خودي خود اتفاق نمي افتد. ابزار و مدل هاي مختلف انديشيدن را كه توسط آنها، افراد مي‌توانند آزمايش كنند و بپذيرند فراهم سازيد؛
9 – ارتباطات فعال را تشويق كنيد: بين گروههاي مختلف موانعي قرار دهيد تا تبادل متقابل انديشه ها در يك گروه رشد كند و سريعتر انجام گيرد؛
10 – به عقايد فرصت كافي دهيد تا رشد كنند و پرورش يابند؛
11 – مسيرهايي ايجاد كنيد كه از آنها عقايدخلاق به مرحله عمل وارد شوند؛
12 – خلاقيت در امر يافتن پست به عنوان يك اصل، به نحوي كه موفقيت سازمان را به ارمغان آورد و نه به صورت تقلب در اين امر. سعي كنيد خلاقيت را به اهداف حرفه خود بيفزاييد؛
13 – مهارتها و رفتارهاي خلاق خود را افزايش دهيد. براي مثال، اگر شما جايي را براي شروع، جستجو مي كنيد ناحيه اي را انتخاب كنيد كه ازآنجا لازم است تغيير در سازمان شما صورت پذيرد. يا جايي كه بهتر به تغيير واكنش نشان مي دهد.

نتيجه گيري 
اغلب ما عادت داريم عدم كاميابي به هدفهاي خود را كه ناشي از كم كاري، كم توجهي و بي دقتي است، با بهانه هاي واهي مانند نداشتن استعداد ذاتي، موافق نبودن تقدير و عواملي مشابه توجيه كنيم. ليكن در بسياري از مواقع در نهاد خود به اين مسئله واقفيم كه با تلاش، جديت و نگاه دقيق تر به مسائل مي توانستيم روشهاي جديدي ابداع كنيم كه ما را به سمت موفقيت راهنمايي كند. در سازمانها نيز اغلب شكستها و شكافهاي موجود بين وضعيت حال واهدافي كه در برنامه مشخص شده است به اين موضوع برمي گردد كه مديران از شكوفايي خلاقيت دركاركنان استقبال نمي كنند و به دلايل مختلف از جمله سن بالا و عدم ريسك پذيري، تمايلي به استفاده از نوآوري و روشهاي جديد پيشنهادي ندارند.
درنتيجه، محيط اثربخش براي رشد و پرورش ذهن كاركنان نيز وجود نخواهد داشت. همچنين كاركنان تمايل بسيار زيادي به كارهاي تكراري دارند و اين گونه است كه حتي بسياري از كارشناسان در سالهاي انتهايي خدمت نيز براي نوشتن يك نامه ساده به دنبال نامه مشابه آن هستند تا از آن الگو بردارند.
تاكيد بر صرفا موروثي نبودن خلاقيت مي تواند راهگشاي ما در بسياري از مشكلات اين چنيني باشد.

ترغيب  خلاقيت  در ميان  كاركنان ”الگوي  ژاپني”

در  سالهاي اخير  درباره  موفقيت  شركتهاي  ژاپني  در  زمينه  كسب  و  كار  مطالب  زيادي  گفته و  نوشته  شده  است .غالبا  موفقيت  اين  شركتها  به  شيوه  مديريت  آنها  نسبت  داده  مي شود .شيوه  اي  كه  غالبا  به  نام  الگوي  ژاپني   مشهور  شده  است .

در عين  حال  از  ديدگاه  برخي  ناظران ،ژاپني  ها  مردماني  خلاق  به شمار  نمي  آيند.تصور  اين  ناظران  اين  است  كه  شركت  هاي  ژاپني  بيشتر  سعي در  تقليد  از  موفقيت  هاي  ساير كشور  ها  دارند  تا  ترغيب   ابتكارات  شخصي  اعضاء  سازمان.در  سطح  ملي  نيز  گفته مي  شود،ژاپن  دستاوردهاي  بزرگي  دركارهاي  خلاقانه  علمي   نداشته  است .هيچ  برنده  جايزه نوبلي  ژاپني  نبوده  و  اكتشافات  علمي  اساسي  و پايه  به  ندرت  در  ژاپن  انجام شده  است.

با  اين  وجود ،آقاي  دكتر  باسادور (Min  Basadur )  استاد  دانشگاه مك ماستر كانادا و  از پژوهشگران  مشهور  امر  خلاقيت  كه  مطالعه  اي  تطبيقي  ميان  چند  شركت  ژاپني  و  آمريكايي  انجام  داده  به  نتايج   ديگري  دست  يافته  است .وي  معتقد   است كه  ژاپني  ها  حداقل  در  زمينه  مديريت  كسب  و  كاره و ساز  و  كارها ي مربوط  به  آن  از آمريكاييان  خلاق  ترند. بخه  خصوص  در  استفاده  از  علوم  رفتار ي مانند  تئوريهاي  انگيزش ،براي  ترغيب  خلاقيت  در  محيط كار  قدم  هاي  سريع تري  نسبت  به  همتايان آمريكايي  خود  برداشته  اند.بسياري  از ايده  هاي  نو  در  مديريت  كه  در  ده  هاي  1940 و  1950  در آمريكا مطرح  شد اما  از  مرز  كلاس  ها  و  محافل  آموزشي  بيرون  نرفت  به  دست  ژاپني  ها  عملي  شد.اين  مقاله خلاصه  يافته  هاي  آقاي  دكتر  باسادور را  درباره  الگوي  ژاپني  ترويج  خلاقيت  در  سازمان  معرفي  مي كند.

فرآيند و  نتايج سيستم پيشنهادهاي  كاركنان در شركتهاي ژاپني

به  طوري  كه  از نمودار  فوق  بر مي آيد  سيستم  پيشنهادها  از  سويي  به  تحول  پذيري   سازمان  كمك مي  كند  و  از  سويي  ديگر  موجب  افزايش  كارايي  و  اثر بخشي كوتاه  مدت آن  مي  گردد. اما  مهمتر  از  همه  از  طريق  يك  مدار  بازخور  به  ايجاد  و  تقويت  مستمر انگيزه،طراوت   در كاركنان  و  ترويج  كار  گروهي  كمك  مي  كند  و  اين  دستاوردي   است  بزرگ  كه  غالبا  مديران  ژاپني  برآن  تاكيد  مي  ورزند.

از  ويژگيهاي سيستم پيشنهادها يكاركنان  در ژاپن  هماهنگي  آن  با سيستم  حلقه  هاي  كنترل كيفيت  است . فعاليت  حلقه  هاي  مذكور كه  بر  اساس  موضوع  (Theme ) هاي  مشخص  صورت  مي گيرد  زمينه  را  براي  مسئله  يابي   و چاره جويي  براي  مسايل  توسط  كاركنان  فراهم  مي كند و از  اين  طريق  موجب هماهنگي   نظام  پيشنهادها  با  استراتژي هاي  سازمان  مي  شود. سازمان  ها  از  طريق تبيين  هدفها ي استراتژيك  و  نيز  هدفهاي  عملياتي   و  تبليغ  هدفها ي مذكور و  آگاه  كردن  كاركنان  زير   بناي  لازم  براي  جهت  دادن   به  فعاليتهاي  خلاقه  را  فراهم  مي  كنند.در  اين  ميان  فعاليت  حلقه  هاي  كنترل كيفيت  از  لحاظ  اتصال  سيستم  پيشنهادها  با  استراتژي  هاي  سازمان  اهميت  ويژه  اي  مي  يابد.

به طور خلاصه  در  مديريت  شركتهاي  ژاپني  پيشنهادها  و حلقه  هاي  كنترل  كيفيت  دو  سيستم مكمل  براي  ترويج  خلاقيت  در سازمان  است .سيستم  كنترل  كيفيت  فرصتهايي  براي  ابتكار،عملكرد و  شهرت  فردي   را  به  دست  مي دهد.فعاليت  حلقه  هاي  كيفيت  تا حد  معين و ساخت  يافته  است . اما سيستم  پيشنهادها حد  و  مرز   مشخصي  ندارد  و طرح  هر  پيشنهادي   از  طريق  اين  سيستم  مقدور  است .

چه عاداتی زندگی ما را تغییر می دهد مقاله از سرکار خانم ساناز منظم

در یک وبلاگ انگلیسی در خصوص افزایش توانمندی های شخصی ، نویسنده به زبانی خیلی ساده و براساس تجارب خود  عاداتی را که می تواند بر زندگی ما تاثیر گذار باشد را در چند دسته بندی مطرح نموده. به نظر دوستان رسید این مطلب را ترجمه کنند و با هم درباره آن بیشتر صحبت و تکمیل تر کنیم
آنچه در این ایمیل می خوانید ترجمه آن ۳۰ عادت است

توسعه عادات خوب یکی از موارد پیشرفت و رشد شخصی است.همه ان کارهایی که انجام می دهیم بر اساس چیز هایی است که قبلا آموخته ایم و متاسفانه همه آنچه بهش عادت کرده ایم خوب نیست و به همین دلیل باید همیشه سعی  و تلاش کنیم  برای بهبود عادات شخصی خود لیستی را به شما معرفی می کنم از  عادات عملی که می توانند تفاوت های بزرگی را در زندگی ایجاد کنند.

این لیست را به عنوان یک مرجع استفاده کرده و برای هر یک عادت یک ماه زمان بگذاریم.به این ترتیب برای  جذب بهتر و آمیخته شدن با هر یک عادت فرصت مناسبی پیش روی ماست و با این روش میزان پیشرفت خود را بهتر می توانیم اندازه گیری کنیم

برای عادات سلامتی

مجله مدیران دوراندیش-کاپیتان عبدالله حیدری زفره

 1. سی دقیقه در روز ورزش کنید.
 2. اگر  نمی توانید این ضرورت را با دوستان همراه شوید.
 3.  هر روز صبحانه بخورید.
 4. هشت ساعت خواب مفید را از دست ندهید.
 5. در صورتیکه شرایط بیست دقیقه خواب بعد از ناهار نیز توصیه می شود
 6. از خوردن میان وعده بین وعده های غذایی خودداری کنید: مگر رژیم داشته باشید
 7. خوردن پنج وعده میوه و سبزیجات:
 8. در هر هفته یکبارماهی بخورید:
 9. وقتی از خواب بیدار می شوید یک لیوان آب  ولرم یا شیربنوشید:
 10.  از خوردن نوشابه پرهیز کنید:  بدن شما از شما سپاسگزاری می کند.

Captain

بدن خود را تمیز نگه دارید:

 1. دوش صبحگاهی را از دست ندهید.
 2. اگر سیگار می کشید آن را متوقف کنید:
 3. اگر مشروب می خورید آن را متوقف کنید:
 4. بجای اسانسور از پله ها استفاده کنید:

عادات بهره وری   

 •   استفاده از یک ابزار نوت برداری : عادت به نوشتن و نگه داری و ردیابی ایده های و چیز هایی که به ذهن تان می آید با استفاده از یک ابزار و یا نرم افزاری که این اطلاعات را برای شما نگه داری کند بسیار با اهمیت می باشد
 • اولویت بندی کنید: اگر شما یک لیستی از کارهایی دارید که باید انجام دهید  و به خود می گویید که از کجا شروع کنم؟ یک راه این است که لیست خود را اولویت بندی کنید. با این سوال از خود شروع کنید: “اگر من امروز تنها یک کار می توانستم انجام دهم کدام را انجام می دادم؟” و بعد از یافتن پاسخ دوباره برای بقیه لیست سوال را تکرار کنید
 • طرح و نقشه : برنامه ریزی مهم است برای این که شما قبلا تصمیم بگیرید در طول امروز و این هفته چه کنید.اما برنامه ریزی برای بیش از چند هفته معمولا ناکارآمد است و بنابراین خیلی نگران نباشید
 • زود تر بیدار شوید: صبح زود از خواب بیدار شدن راه بسیار خوبی است برای بدست آوردن وقت اضافی.من شخصا پیشنهاد می کنم صبح ها  ساعت ۵ برخیزید. من تا ۹ صبح طوری هستم که بسیاری از کارهای خود را پیش می برم در حالی که در بقیه ساعات روز اینطور نیست
 • کانال های شخصی و یا ایمیل خود را ۲ بار در روز چک کنید:

حذف کارهای بی اهمیت:

 •  تمیز نگه داشتن اتاق ، میز کار و خودرو  خود: برای حفظ تمرکز و داشتن خلاقیت داشتن یک میز تمیز و یک اتاق روشن مهم است
 • خودکار بودنبسیاری از کارهایی که شما در طول روز و یا هفته به انجام آنها نیاز دارید را بصورت خودکار تنظیم کنید، البته تا آنجایی که ممکن است.افراط نکنید
 • ضرب العجل تعیین کنید: که بهره وری شما را افزایش می دهد
 • یک روز در هفته را استراحت کنید:  به خود مرخصی بدهید و آن روز را فقط اختصاص به فعالیت های تفریحی مورد علاقه خود بپردازید،مثل پیاده روی،ورزش،مطالعه خارج از حرفه و تخصص خود

 

عادت های شخصی 

 1. خواندن یک کتاب در هر هفته:  برای فعال نگه داشتن مغزتان.
 2. معما و پازل حل کنید:  راه های خوبی هستند برای ورزش دادن مغز
 3. مثبت فکر کنید: شما همانی هستید که همیشه به آن فکر می کنید
 4. سریع تصمیم بگیرید:  سرعت تصمیم گیری خود را به کمتر از ۱ دقیقه برسانید
 5. قبل از خرید صبر کنید: شاید ندانید برای انجام هر خریدی ۴۸ ساعت روی آن مکث کنید.این فرصت گاهی باعث به دست آوردن فرصت های بی نظیر و نتایج فوق العاده ایی می شود
 6. روزی ۳۰ دقیقه مراقبه  و عبادت کنید: یکی از بهترین راه های ایجاد شفافیت روح و آشتی انجام ۳۰ دقیقه مراقبه در طول روز است.۳۰ دقیقه زیاد نیست اما برای قرارگرفتن شما در آرامش به اندازه کافی هست.به زبان ساده تر دعا کنید به زبان دین و مذهب خودتان

عادت های شغلی

 • راه اندازی یک وبلاگ ، کانال شخصی و پیام رسان های اجتماعی: وبلاگ نویسی شخصی یکی از بهترین راه های آرام کردن کلمات درون است.حتما لازم نیست درباره یک موضوع خاص باشد ، بلکه یک مورد نیز کفایت می کند

خانم ساناز منظم

 • ساخت مجموعه نمونه کارهایتان: اگر شغل شما ساخت و ایجاد چیز هایی است ، ساختن یک مجموعه از نمونه کارهایتان بسیار راه عالی برای نشان دادن توانمندی های شماست

شما چه فکر میکنید؟ عادت های که موجب تغییر زندگی شما می شوند چیست؟

مقاله از سرکار خانم ساناز منظم

از شما متشکریم که تا انتهای این مقاله با ما همراه بودید. سوالات خود را در قسمت “نظرات” با ما در میان بگذارید، همچنین اگر ایده یا نظری در رابطه با این مطلب دارید، خوشحال می شویم آن را با ما در میان بگذارید.

Avatarبدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

با مرور این وب سایت، با قوانین و مقررات ما موافقت می کنید.
موافقم