09 مه

درباره ما

درباره ما جهان مدرن امروزه در تمامی امور زندگی حتی خانواده با برنامه ریزی و مدیرت توانسته به ناداشته ها و

18 آوریل

آداب شرکت در جلسات

آداب شرکت در جلسات  شما به عنوان یک فرد حرفه ای باید بدانید که شرکت در جلسات کاری آداب مخصوص به

09 آوریل

اصول بازاريابي تلفني

اصول بازاريابي تلفني چكيده طبق تحقيقات به عمل آمده، با رقابتي تر شدن كسب و كارها، اهميت ارتباط موثر با مشتريان

A partnership is an arrangement where parties, known as partners, agree to cooperate to advance their mutual interests.
23 ژوئن

صف و ستاد در سازمان

صف و ستاد در سازمان ستاد – سه نوع ستاد وجود دارد : 1- ستاد شخصي 2- ستاد تخصصي و 3- ستاد