کاپیتان
23 ژوئن

اصول کار گروهی یا تیمی

اصول کار گروهی یا تیمی سازماندهی ،برنامه ریزی وهماهنگ سازی برای هر فرد خصوصا سرپرستان و مدیران درحداعلای خود لازم است .در مديريت به دنبال انتخاب افراد مناسب برای نقش‌های مختلف سازمان هستيم؛ هماهنگ‌سازی مناسب بخش‌ها و كاركنان سازمان عامل مهمی در موفقيت آن است؛  اولويت‌بندی اقدامات هم برای رسيدن به سرمنزل مقصود سازمان ضروری […]