06 آوریل

خلاقیت

مجله مدیران دوراندیش-کاپیتان عبدالله حیدری,

کاپیتان
31 مه

خلاقیت و نوآوری در مدیریت

خلاقیت و نوآوری در مدیریت خلاقيت عبارت است از به كارگيري تواناييهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد. فراگرد ايجاد فكرهاي جديد و تبديل آن فكرها به عمل و كاربردهاي سودمند را نوآوري مي گويند. درغالب مديريت سازمان، موفقيت نهايي و حتي گاهي بقاي آن به ميزان توانايي برنامه ريزان در ايجاد نوآوري […]

09 آوریل

خلاقيت همراه با مديريت تغيير

خلاقيت همراه با مديريت تغيير مقدمه اين نوشته براي افراد خاص و  مديران سازمانها، راهكارهايي جهت هدايت و پرورش خلاقيت ارائه كرده است كه با بهره گيري از آن خواهند توانست محيطي مناسبتر براي رشد و پويايي افراد فراهم سازند و از اين طريق عملكرد سازمان خود را نيز بهبود بخشند. در مورد طوفان ذهني […]

09 آوریل

خلاقيت و نوآوري در مديريت

خلاقیت و نوآوري در مديريت خلاقيت عبارت است از به كارگيري تواناييهاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد. فراگرد ايجاد فكرهاي جديد و تبديل آن فكرها به عمل و كاربردهاي سودمند را نوآوري مي گويند. درغالب مديريت سازمان، موفقيت نهايي و حتي گاهي بقاي آن به ميزان توانايي برنامه ريزان در ايجاد نوآوري […]