09 آوریل

روان شناسي  مذاكرات بازاريابي

روان شناسي  مذاكرات بازاريابي مسئولان يك بنگاه توليدي يا تجاري ، در مقام خريدار يا در مقام فروشنده ، مذاكره كننده نيز هستند . هر فردي كه در زمينه هاي تجاري فعاليت مي كند . خواه نا خواه در شرايطي قرار مي گيرد كه بايد براي متقاعد كردن طرف مقابل  يا ترغيب او به خريد […]