18 آوریل

آداب حضور در جلسات

آداب حضور در جلسات کاری ۵ نکته  که درجلسات و ملاقات های کاری آنها رارعایت کنید. 1- شرکت در جلسات کاری: یاداشت برداری خیلی وقتها در جلسات ما این مشکل را داریم که بعضی سوالات و پیشنهادات را ممکن است فراموش کنیم راه کار این مشکل چیست؟ ما می توانیم یک خودکار و کاغذ همیشه […]

18 آوریل

آداب شرکت در جلسات

آداب شرکت در جلسات  شما به عنوان یک فرد حرفه ای باید بدانید که شرکت در جلسات کاری آداب مخصوص به خود دارد. در صورتی که بتوانید بر این آداب مسلط شوید می توانید برای سازمان خود یک مهره سنگین و ارزشمند به حساب بیایید و فرصت های مناسبی را از آن سازمان خود کنید. […]