17 مه

نقد و انتقاد پذیری

نقد و انتقاد پذیری چه قدر با «انتقاد» همنشین می شوید؟ شاید برای خود شما پیش آمده و یا  از جانب اطرافیانتان شاهد بوده اید . دست کم در جوامع عمومی ، محل کار یا از طریق رسانه ها، افراد سرشناس و معروفی را دیده اید که در زمان پاسخ گویی به انتقاد دیگران عرصه […]

17 مه

روش مناسب انتقاد از دیگران

روش مناسب انتقاد کردن از دیگران توانایی بر انتقاد از دیگران  نیازمند مهارت خاصی است که بتوانیم فرد را متوجه اشتباهش نماییم بدون آنکه او را ناراحت کنیم در غیر این صورت وقتی کسی از ما انتقادمی­کند آزردهمی­شویم وقتی هم که قصد داریم از کسی انتقاد کنیم از ترس اینکه طرف مقابل از ما ازرده شود […]

17 مه

عکس العمل شایسته در برابر انتقادات

عکس العمل شایسته در برابر انتقادات آیا از انتقادهایی که با آنها روبرو می شوید به عنوان ابزاری برای هر چه غنی تر و آیین مندتر شدن استفاده می کنید؟ یا بالعکس واکنش غیر متخصصانه از خود نشان می دهید؟ آیا به موقعیتی هایی که می توانید به نحو احسنت از آنها برای رشد و […]

08 آوریل

مدیریت رفتاری

رفتـار سـازمـاني (رفتار فردي) نيروي انساني هر سازمان، عامل اصلي حيات آن سازمان است و از اين رو شناخت انسان براي مديريت اثربخش آن ضروري است. رفتار سازماني يا به عبارتي رفتارانساني در سازمان تلاشهاي نظام مند براي شناخت و درك رفتار انسان در سازمان است تا با كنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق […]