18 مه

مذاکره چیست؟

مذاکره چیست؟ از روزگار کهن تاکنون انسانها بجهت رفع نیاز و یا رسیدن به خواسته و اهداف با یکدیگر گفتگو و مذاکره می کرده اند. با بازگو نمودن شرایط و به شور قراردادن موارد مطروحا در ان گفتگوها این تجارب در جهان کنونی بصورت کتب و دست نوشته در آمد و بصورت آماده در اختیار […]