22 آوریل

هدف چیست

هدف چیست؟ هدف به چه معنا است؟ هنگامی که در اینترنت و یا به دنبال معنی واژگانی  هدف در کتاب های لغات بگردید. با این معنای روبرو می شوید. هدف برابر است با هر چیز بلند و برافراشته از بنا – ریگ توده و کوه و پشته و مانند آن  لغت نامه دهخدا . هدف در لغت، […]