20 آوریل

چک لیست و یا  فهر ست کنترل چیست

چک لیست و یا  فهر ست کنترل چیست؟ چک لیست ها یک سری برنامه طبقه بندی بصورت جداول دریک  برگ کاغذ (sheet) و یا دفتری(logbook)هستند که برای جلوگیر از خسارات مالی ،جانی و اطمینان از اینکه امور و یا یک سیستم بطور روزانه و یا دوره ای استفاده می کنند. و با علامت خاص ✓، ✔ […]