عبدالله حیدری

مدیر سایت

مهندس محمد حسین حیدری

مهندسی تکنولوژی نرم افزار-مدیریت فروش در فروشگاهای زنجیره ای ها

آقای رهبر

جناب آقای رهبر

خیر،کارشناس ،محقق در امور مجتمع مسکونی

مهندس غلامرضا داوری

کارشناس ارشد جنرال مکانیک هوانوردی و موتورهای توربینی لاکمینک امریکا

  WE ARE OPEN

  Monday to Friday: 10:00 / 19:00
  Saturday: 10:00 / 14:00
  Sunday: Closed

  OUR ADDRESS

  PO Box 16122 Collins Street West
  Victoria 8007
  Australia

  EMAILS

  CEO: geral@blake.com
  Marketing: cmarca@blake.com
  Carrers: jobs@blake.com

  TELEPHONE

  Egypt Office: (+02) 252 322 233
  Japan Office: (+129) 255 822 122
  USA Office: (+57) 122 552 253