مهندس رحیم مرادی

  • 07 مه, 2020

کارشناس ارشد جنرال مکانیک بالگرد ترابری بویینگ Ch-47 – مهندس پرواز -رئیس سابق خط پرواز در یک پایگاه هوانوردی

مشاور، طراح و برنامه ریز در حوزه نگهداری و تعمیرات

استاد ،طراح ، تدوین و اجرا مدلهای آموزش جنراب مکانیک ،اسلینگ،ترابری دانشجویان تخصص هوانوردی

مدیریت و سرپرست گروه های نگهداری و تعمیر بالگرد موصوف

استاد آموزش ،مشاور ارزیابی، توسعه و تعالی منابع انسانی در امور هوانوردی