مهندس عباس نیازی

  • 07 مه, 2020

کارشناس ارشد موتورهای توبینی توربوشفت لاکمینگ امریکا

مشاور، طراح و برنامه ریز در حوزه نگهداری و تعمیرات

استاد ،طراح ، تدوین و اجرا مدلهای آموزش دانشجویان تخصص هوانوردی

طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه در امور اداری

مشاور ارزیابی، توسعه و تعالی منابع انسانی در امور هوانوردی