مهندس محمد جعفر سالار قربانی

  • 07 مه, 2020

کارشناس ارشد موتورهای توبو شفت لاکمینگ امریکا با لول 9

استاد،مدرس ،مشاور، طراح و برنامه ریز در حوزه نگهداری و تعمیرات

طراحی و تدوین و اجرا مدلهای آموزش دانشجویان تخصص هوانوردی

طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه

مشاور ارزیابی، توسعه و تعالی منابع انسانی در امور هوانوردی