مهندس ناصر کمالی

  • 10 ژوئن, 2020

کارشناس ارشد موتورهای توربینی توربوشفت لاکمینگ امریکا

مدیریت بازرسی و ارزیابی ،امنیت پرواز،مشاور، طراح و برنامه ریز در حوزه نیروی انسانی،نگهداری و تعمیرسیستم های جلو برنده هوانوردی

استاد ،طراح ، تدوین و اجرا مدلهای آموزش دانشجویان تخصص هوانوردی

طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه در امور اداری و نیروی انسانی و امنیت پرواز

مشاور ارزیابی، توسعه و تعالی منابع انسانی در امور هوانوردی

کارشناس ،ایده پرداز ،بازرس ،رهبری و نظر دهنده در امور جلسات ایمنی پرواز و نیروی انسانی