مهندس پرهوده

  • 08 مه, 2020

کارشناس ارشد جنرال مکانیک بالگرد بل 214 با لول 9-مهندس پرواز

استاد،مدرس ،مشاور، طراح و برنامه ریز در حوزه نگهداری و تعمیرات

طراحی و تدوین و اجرا مدلهای آموزش دانشجویان تخصص هوانوردی

طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت پروژه و برنامه ریزی و کنترل پروژه

مشاور ارزیابی، توسعه و تعالی منابع انسانی در امور هوانوردی