23 ژوئن

هدف از برنامه ريزي چيست؟

اهداف برنامه ريزي چيست؟ براي ارزيابي ميزان موفقيت مدير در سازمان بايد عملکرد مدير را با دو معيار اثر بخشي يعني توانايي انجام دادن کارهاي درست و کارآيي يعني توانايي انجام دادن کارها به صورت درست و مناسب که دو رکن اصلي برنامه ريزي هستند. پس اهميت برنامه ريزي در اين است که اگر سازماني […]