مهندس محمد حسین حیدری

مهندسی تکنولوژی نرم افزار-مدیریت فروش در فروشگاهای زنجیره ای ها

مهندسی تکنولوژی نرم افزار مدیریت فروشگاههای زنجیره ای
  • Phone: 9393092240
  • Email: mo@gmail.com
  • Website: www.ircaptain.ir