0Cpt+

سال فعالیت

0+

موارد موفق

0Cpt+

حرفه ای برتر

0Cpt+

رضایت مخاطب

Captain Haidary

فرقی نمی کند چند سال سن داریم؟ فرقی نمی کند اهل کجا هستیم ؟ فرقی نمی کند تحصیلاتمان چقدر است، حتی رشته تحصیلی ما چیست؟ فرقی نمی کند تخصص مان چیست؟ فرقی نمی کند از کدام طبقه اجتماعی هستیم؟ فرقی نمی کند فرزند چندم خانواده ایم؟ خیلی از ما حتی نمی توانیم خودمان را هنوز به نزدیکان مان حتی خانواده مان معرفی کنیم خیلی از ما حتی نمی توانیم هنوز سوابق درخشان و مهارت هایمان را بگوییم

دکتربنیامین حیدریطراح وب سایت
Captain Haidary

ما اکنون انرژی آموزش چهره به چهره خود را به دنیای مجازی می رسانیم و برخلاف بسیاری از جلسات رو در رو که ممکن است با آنها روبرو شوید ، در این وب سایت و تعاملی که با ما خواهید داشت ، در کنار شما و مربیان ما در گروه های کوچک کار می کنید. آ، برای ارائه یک سفر کامل و کامل برای یادگیری طراحی تفکر ،طراحی مسیر زندگی کاملی است..

مهندس محمد حسین حیدریبرنامه نویس
با مرور این وب سایت، با قوانین و مقررات ما موافقت می کنید.
موافقم